zostań najlepszym mechanikiem

Regulamin

REGULAMIN
X EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZEGO MECHANIKA SERWISOWEGO MASZYN ROLNICZYCH ROKU 2021
„MECHANIK NA MEDAL”


ORGANIZATOR KONKURSU
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń,
e-mail: biuro@pigmiur.pl, www.agroshow.pl  


I. CELE KONKURSU
1.    Wyłonienie najlepszego mechanika maszyn rolniczych w Polsce w 2021 roku.
2.    Podkreślenie roli i znaczenia wykwalifikowanych pracowników w obsłudze technicznej maszyn rolniczych.
3.    Stymulowanie wszechstronnego doskonalenia zawodowego mechaników serwisowych.
4.    Propagowanie usług serwisowych, jako ważnego obszaru działalności gospodarczej.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.    Uczestnikiem Konkursu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w momencie zgłaszania się do Konkursu jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w zakładzie serwisowym maszyn rolniczych i wykonuje prace związane z naprawą maszyn rolniczych, a także przedsiębiorcy prowadzący zakład serwisowy maszyn rolniczych.
2.    W konkursie nie mogą brać udziału finaliści (pięciu mechaników) z IX edycji konkursu Mechanik na Medal w 2020 r.
3.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy warsztatów szkolnych i serwisów będących częścią warsztatów lub pracowni przyszkolnych.
4.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie elektronicznej rejestracji w systemie na stronie www.mechaniknamedal.agroshow.pl do dnia 30 kwietnia 2021 r.
5.    Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy, podając w szczególności następujące dane:
-   imię, nazwisko, adres, e-mail, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, PESEL;
-   nazwę, adres nr telefonu zakładu pracy.
6.    Dokonanie rejestracji przez uczestnika oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z konkursem i jego promocją a także akceptację Regulaminu Konkursu.

III. PRZEBIEG KONKURSU
1.    Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo:
1)    pierwszy etap – eliminacje
2)    drugi etap – finały.
2.    Konkurs obejmuje znajomość zagadnień naprawy i serwisu maszyn rolniczych, bez odniesienia do konkretnych maszyn i producentów.

A. Eliminacje
3.    Podczas eliminacji oceniana będzie wiedza teoretyczna uczestników.
4.    Uczestnicy rozwiązywać będą trzy testy z wiedzy technicznej: pierwszy w okresie  
do 30 kwietnia 2021 r., drugi w okresie od 1 maja do 16 maja 2021 r., natomiast trzeci w okresie od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. Terminy poszczególnych etapów mogą ulec zmianie o czym Organizator informować będzie na swojej stronie internetowej i profilu facebookowym.
5.    Zestaw testowy zawierać będzie 20 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź
z możliwych jest poprawna). Na rozwiązanie każdego z testów uczestnik będzie miał 7 minut.  Za każdą prawidłowo odpowiedź otrzymuje się 1 pkt. Po zakończeniu testu uczestnik uzyska informację o łącznej liczbie zdobytych punktów, bez odnoszenia ich do poszczególnych pytań.  
6.    Dobór zestawu pytań jest losowy.
7.    Testy uczestnik rozwiązuje on-line po wcześniejszym zalogowaniu się na swoim koncie. Test zapisywany jest w systemie po jego ukończeniu.
8.    W przypadku wylogowania się przed ukończeniem testu, nie jest on zapisywany i przy ponownym zalogowaniu uczestnik otrzymuje nowy zestaw pytań, a czas na rozwiązanie testu zostanie pomniejszony o ilość czasu, jaka upłynęła w trakcie poprzedniej próby. Maksymalna ilość prób (logowań) to 3, po przekroczeniu tej ilości uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie klasyfikowany.
9.    Uczestnicy mogą na bieżąco sprawdzać swoje aktualne miejsce w rankingu.
10.    Do finałów awansuje 5 uczestników, którzy uzyskają najwięcej punktów z tym, że nie więcej niż 2 z jednej firmy. W przypadku zdobycia przez kilku uczestników takiej samej liczby punktów, o pozycji decyduje czas rozwiązywania testów.
11.    Jeżeli po weryfikacji okaże się, że finalista nie spełnia warunków określonych w pkt II.1. zostanie on zdyskwalifikowany, nie będzie klasyfikowany a na jego miejsce wejdzie osoba, z kolejną najwyższą ilością punktów.
B. Finały
12.    Podczas finałów oceniane będą zarówno umiejętności praktyczne uczestników jak i ich wiedza teoretyczna.
13.    Finały odbędą się podczas XXII Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW
w Bednarach gm. Pobiedziska w dniach pomiędzy 23 a 26 września 2021 r. Dopuszcza się organizację finału w innym miejscu i czasie o czym, z odpowiednim wyprzedzeniem, poinformowani będą uczestnicy finału.
14.    Dopuszcza się również przeprowadzenie sprawdzianu praktycznego innym miejscu i terminie.  
15.    Podczas sprawdzianów finaliści będą równocześnie wykonywali czynności, oceniane
i punktowane przez Komisję Konkursową.
16.    Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w finale. Następne pozycje zajmą uczestnicy z kolejną największą łączną liczbą punktów.  Punkty
z eliminacji nie będą uwzględniane.

IV. KOMISJA KONKURSOWA
Komisję Konkursową powołuje Organizator.

V. NAGRODY
1.    Nagrody:
- 1 miejsce – 5 000 PLN brutto
- 2 miejsce – 3 000 PLN brutto
- 3 miejsce – 2 000 PLN brutto.
2.    Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału lub zwiększenia ogólnej puli nagród oraz możliwość dodatkowego przyznania wyróżnień.
3.    W przypadku, gdy nagroda podlegać będzie podatkowi dochodowemu, przekazana zostanie laureatowi po przekazaniu przez niego wszystkich informacji niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowej.
4.    Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po przeprowadzeniu finału konkursu.


VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi podstawę do przeprowadzenia X edycji Konkursu „Mechanik na Medal” w 2021 r..
2.    Wyniki konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołań.
3.    Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej oraz w materiałach informacyjnych Organizatora, a także w prasie branżowej i w innych publikatorach.
4.    Organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania i nieklasyfikowania uczestnika, a także wstrzymania lub cofnięcia przyznanej nagrody w wypadku stwierdzenia naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.
5.    Wszelkie pytania i wątpliwości związane z konkursem można kierować do Organizatora pocztą elektroniczną na adres mechaniknamedal@pigmiur.pl.
6.    Przystąpienie do Konkursu i udział w nim jest bezpłatny.
7.    Organizator zastrzega prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn i bez ponoszenia
z tego tytułu żadnych konsekwencji.
8.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem a także w sprawach jego interpretacji i wszelkich sprawach spornych decyduje ostatecznie Organizator Konkursu.

Organizator


Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

ul. Poznańska 118
87 - 100 ToruńTel.: +48 (56) 651 47 40
Fax: +48 (56) 651 47 44
e-mail: mechaniknamedal@pigmiur.pl